Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce
z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim:

EMTO s.r.o.
Stará Kremnička 146
965 01 Stará Kremnička
IČO: 52 485 226
DIČ: 2121041637
nie sme platcom DPH


Zap. v obchodnom registri okresného súdu v B. Bystrici, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 36824/S
(ďalej len "predávajúci")
a kupujúcim, ktorej predmetom je kúpa a predaj tovaru na internetovej stránke elektronického obchodu
www.slaskouodbarborky.sk (ďalej len „e-shop“).


Kontaktné údaje predávajúceho: slaskouodbarborky@gmail.com
Orgánom dozoru je:
Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)

Inšpektorát SOI pre Banskobystrický kraj
Dolná 46, 974 00 Banská Bystrica 1
Odbor výkonu dozoru
bb@soi.sk
tel. č. 048/412 49 69, 048/415 18 71, 048/415 18 73


Kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu súhlasí s tým, že tieto všeobecné obchodné podmienky
sa budú vzťahovať na kúpnu zmluvu, uzavretú v e-shope (ďalej „kúpna zmluva“).


2. Spôsob uzatvárania kúpnej zmluvy

2.1 Kupujúci zašle návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy predávajúcemu odoslaním objednávkového
formulára prostredníctvom internetového obchodu (ďalej len "objednávka"). Kúpna zmluva je uzavretá
akceptovaním objednávky predávajúcim.
2.2 Záväzným akceptovaním objednávky je e-mailové potvrdenie o akceptovaní objednávky, ktoré pošle
predávajúci kupujúcemu.


3. Storno objednávky
Storno objednávky zo strany kupujúceho:
Kupujúci má právo stornovať objednávku do 24 hodín od jej zrealizovania prostredníctvom internetového
obchodu.

V prípade stornovania potvrdenej objednávky vyrábanej na mieru po 24 hodinách je kupujúci povinný
uhradiť predávajúcemu škodu vzniknutú týmto jednaním a to vo výške vzniknutých nákladov. Predávajúci
uplatní právo na úhradu škody a nákladov, ktoré bolo nutné na želanie zákazníka zaobstarať alebo v prípade,
že v súvislosti so zaistením tovaru došlo už k vynaloženiu preukázateľných nákladov.
V prípade, že kupujúci už časť alebo celú kúpnu cenu už zaplatil a následne žiada o storno objednávky,
bude mu táto čiastka (celá alebo znížená) prevedená späť na účet v lehote 14-ich kalendárnych dní od
zaslania žiadosti o storno.

Storno objednávky zo strany predávajúceho:
Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v týchto prípadoch:
- objednávku nebolo možné záväzne potvrdiť (chybne uvedené telefónne číslo, nedostupný, neodpovedá
na e-maily, nesprávna e-mailová adresa kupujúceho, vrátenie e-mailového potvrdenia objednávky kvôli
nefunkčnosti e-mailovej adresy kupujúceho atď.), v minulosti neprebratý tovar.
- tovar nie je na sklade. V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude okamžite kontaktovať
kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že kupujúci zaplatil už časť alebo celú
sumu kúpnej ceny, bude mu táto čiastka prevedená späť na jeho účet v lehote 7-ich kalendárnych dní.

- produkt nie je možné vyrobiť z dohodnutých materiálov pre momentálnu nedostupnosť u distribútora kreatívnych materiálov používaných pri práci predávajúceho (t.z. dočasný alebo trvalý výpadok)

4. Práva a povinnosti predávajúceho
4.1. Predávajúci je povinný:
a) dodať na základe objednávky kupujúcemu tovar v dohodnutom množstve, kvalite a termíne a zabaliť
ho alebo vybaviť na prepravu spôsobom potrebným na jeho uchovanie a ochranu,
b) zabezpečiť, aby dodaný tovar spĺňal platné právne predpisy SR,
c) odovzdať kupujúcemu najneskôr spolu s tovarom v písomnej alebo elektronickej podobe všetky
doklady potrebné na prevzatie a užívanie tovaru a ďalšie doklady predpísané platnými právnymi predpismi.
4.2. Predávajúci má právo na riadne a včasné zaplatenie kúpnej ceny od kupujúceho za dodaný tovar.
4.3. Predávajúci má právo kontaktovať v prípade potreby kupujúceho telefonicky alebo e-mailom.


5. Práva a povinnosti kupujúceho
5.1.Kupujúci je povinný:
a) prevziať zakúpený alebo objednaný tovar,
b) zaplatiť predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu v dohodnutej lehote splatnosti vrátane nákladov
na doručenie tovaru,
c) nepoškodzovať dobré obchodné meno predávajúceho,
5.2. Kupujúci má právo na dodanie tovaru v množstve, kvalite, termíne a mieste dohodnutom zmluvnými
stranami v záväznom akceptovaní objednávky.
5.3. Kupujúci je povinný pri objednávke a komunikácii s predávajúcim uvádzať pravdivé údaje o sebe
vrátane fungujúcej e-mailovej adresy.

5.4. Kupujúci je povinný zaslať texty na vyrábaný produkt gramaticky a štylisticky správne

5.5 Kupujúci je povinný dôkladne prekontrolovať grafické návrhy a odobriť pred tlačou. Za nevšimnutie akejkoľvek chyby nenesie predávajúci zodpovednosť, ale kupujúci a oprava po zadaní do tlače je možná len na náklady kupujúceho.


6. Dodacie podmienky
6.1. Doba dodania
Predávajúci je povinný objednávku kupujúceho splniť a tovar expedovať v lehote uvedenej v e-shope pri
každom produkte (ak nie je uvedené inak, doba expedície je do 3 pracovných dní ak je tovar skladom a do 15
pracovných dní ak tovar nie je skladom - t.z. vyrábaná zákazka). Celková doba dodania je súčtom lehoty na expedíciu a doby
doručenia zásielky dopravcom. Za dobu doručenia zásielky od jej podania predávajúcim dopravcovi ručí
dopravca. Slovenská pošta by mala doručiť dobierku najneskôr na tretí deň od podania (dátumu expedície). V prípade nedodania tovaru v určenej lehote, je predávajúci povinný o tejto skutočnosti oboznámiť kupujúceho.
6.2. Kupujúci je povinný prevziať tovar v mieste, ktoré je uvedené v akceptácii objednávky ako „Dodacia
adresa“. Kupujúci je povinný prevziať tovar osobne alebo zabezpečiť, aby tovar prevzala osoba, ktorú
splnomocní pre prípad svojej neprítomnosti a podpísať protokol o doručení a odovzdaní tovaru. Tovar sa
považuje za dodaný okamihom doručenia tovaru na adresu uvedenú v záväznej akceptácii objednávky
a prevzatý okamihom fyzického prevzatia tovaru kupujúcim alebo odmietnutím prevzatia tovaru, ktoré
dopravca vyznačí v protokole o doručení a odovzdaní tovaru. V prípade, že tovar kupujúci neprevezme
má predávajúci právo na náhradu škody vo výške sumy poštovného.
6.3. Kupujúci je povinný skontrolovať zásielku, teda tovar ako aj jeho obal hneď po doručení. V prípade,
že kupujúci zistí, že tovar alebo obal tovaru je mechanicky poškodený, je povinný túto skutočnosť
oznámiť dopravcovi a za jeho prítomnosti skontrolovať stav tovaru. V prípade zistenia poškodenia tovaru
je povinný kupujúci vyhotoviť záznam o rozsahu a povahe poškodenia tovaru, ktorého správnosť potvrdí
dopravca.
6.4. Kupujúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy v prípade nedodania tovaru predávajúcim v lehote
uvedenej v bode 5.1. Obchodných podmienok. A predávajúci je povinný vrátiť kupujúcemu už zaplatenú
časť kúpnej ceny v lehote 10 pracovných dní od doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy a to
bezhotovostným prevodom na účet kupujúceho.

7. Kúpna cena
7.1. Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu tovaru dohodnutú v kúpnej zmluve vrátane
nákladov na doručenie tovaru (ďalej len "kúpna cena") bezhotovostným prevodom na účet
predávajúceho, uvedený v záväznej akceptácii objednávky.
7.2. V prípade, ak kupujúci zaplatí predávajúcemu kúpnu cenu bezhotovostným prevodom, za deň platby
sa považuje deň, kedy bola celá kúpna cena pripísaná na účet predávajúceho.
7.3. Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu za dohodnutý tovar čo najskôr po vytvorení objednávky. Od dňa doručenia kúpnej ceny na účet predávajúceho začína predávajúci pracovať na grafických prácach.
7.4. V prípade, ak kupujúci zaplatí predávajúcemu kúpnu cenu za tovar dohodnutý v kúpnej zmluve,
kupujúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy a požadovať vrátenie kúpnej ceny len v súlade
s platnými právnymi predpismi SR.

7.5 V prípade vytvorenia vlastného grafického návrhu sa účtuje poplatok 10-30€ (od náročnosti grafiky) - poplatok účtujeme vopred a do návrhu grafiky sa púšťame až po pripísaní sumy na účet predávajúceho

8. Reklamácie
Predávajúci zodpovedá za vady tovaru a kupujúci je povinný reklamáciu bezodkladne uplatniť u
predávajúceho podľa platného reklamačného poriadku uverejneného na web stránke eshopu, ktorý
ustanovuje aj dĺžku a podmienky záruky na tovar. Reklamácia sa vzťahuje na poškodený tovar, nie na gramatické a štylistické chyby, ktoré vznikli nesprávnou kontrolou kupujúceho.

9. Osobné údaje a ich ochrana
Odoslaním objednávky cez E-shop potvrdzuje Kupujúci svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov
v zmysle definície uvedenej v §4 ods. 1 písm. a) zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov,
aby predávajúci spracoval a uschovával jeho osobné údaje, ktoré sú potrebné pri činnosti predávajúceho
a spracovával ich vo všetkých svojich informačných systémoch.
Predávajúci spracúva osobné údaje fyzickej osoby - objednávateľa (kupujúceho), resp. oprávnenej osoby
za účelom uzavretia kúpnej zmluvy a plnenia svojich záväzkov vyplývajúcich z kúpnej zmluvy; Využíva ich
najmä pri vystavení faktúry, vybavovaní objednávky a doručení objednaného tovaru. Predávajúci zodpovedá
za to, že poskytnuté osobné údaje fyzickej osoby nebudú použité na iné účely, najmä nebudú sprístupnené
tretím osobám (okrem osôb vykonávajúcim doručovanie zásielok).
Predávajúci spracúva osobné údaje fyzickej osoby v tomto rozsahu: krstné meno, priezvisko, bydlisko,
e-mailová adresa, fakturačná adresa, adresa dodania, kontaktné telefónne číslo.
Ubezpečujeme Vás, že Vaše osobné údaje budú spracúvané v nevyhnutnom rozsahu, bezpečne a
profesionálne, a že nedôjde k ich úniku ani inému zneužitiu. V žiadnom prípade ich neposkytneme tretím
osobám, okrem tých, ktoré participujú na dodaní objednaného tovaru (pošta a pod.).
Účelom spracúvania osobných údajov je:
1. Vystavenie daňového dokladu - faktúry, v zmysle zákona 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty,
§ 71 ods. 2 pism. b).
2. Doručenie tovaru a identifikácia kupujúceho alebo oprávnenej osoby pred odovzdaním vopred
zaplateného tovaru,
3. Potvrdenie objednávky, platby za tovar, dodania objednaného tovaru,
4. Evidencia osôb registrovaných prostredníctvom e-shopu,
5. Evidencia objednávok a kúpnych zmlúv pre vybavovanie prípadných reklamácií
Prevádzkovateľ E-shopu si vyhradzuje právo ustúpiť od záruky bezpečnosti v prípade napadnutia serveru
prevádzkovateľa internetového obchodu neznámym páchateľom (hackerom). Iba v takom prípade neplatia
vyššie uvedené pravidlá manipulácie s dátami.

10. Odstúpenie od kúpnej zmluvy
10.1. Predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy v prípade, ak sa vyskytli závažné prekážky,
ktoré znemožnili realizáciu splnenia povinností predávajúceho vyplývajúcich z kúpnej zmluvy alebo z
dôvodov vyššej moci. Predávajúci je povinný o tejto skutočnosti okamžite informovať kupujúceho a vrátiť
mu už zaplatenú zálohu za tovar dohodnutý v kúpnej zmluve.
10.2. Vzhľadom k situácii, že objednávaný tovar je realizovaný na zákazku pre daného kupujúceho, odstúpenie od zmluvy je možné len v prípade, že neprišlo ešte k odobreniu a schváleniu grafického návrhu kupujúcim a pred samotným zadaním do tlače. Akonáhle sú produkty zadané do tlače, nie je možné odstúpenie od zmluvy.

11. Záverečné ustanovenia
11.1. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto obchodných podmienok. Povinnosť písomného
oznámenia zmeny v týchto obchodných podmienkach je splnená umiestnením na web stránke e-shopu.
11.2. V prípade, ak je kúpna zmluva uzatvorená v písomnej forme, akákoľvek jej zmena musí mať
písomnú formu.
11.3. V prípade pochybností sa zmluvné strany dohodli, že za dobu používania sa považuje doba od
doručenia tovaru kupujúcemu do dňa doručenia tovaru.
11.4. Zmluvné strany sa dohodli, že komunikácia medzi nimi bude uskutočňovaná vo forme e-mailových
správ, komunikáciou cez sociálne siete alebo telefonicky.
11.5. Na vzťahy neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami sa vzťahujú príslušné
ustanovenia Občianskeho zákonníka, Zákona, zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a o zmene
a doplnení zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov
a Zákona o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji.
11.6. Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť voči kupujúcemu uzavretím kúpnej
zmluvy. V prípade zmeny týchto obchodných podmienok predávajúci zverejní staršie verzie v archíve
na web stránke eshopu. Kupujúci má tak kedykoľvek k dispozícii obchodné podmienky platné v deň
uzatvorenia kúpnej zmluvy.
11.7. Kupujúci zaslaním objednávky potvrdzuje, že si tieto obchodné podmienky prečítal a v celom rozsahu
s nimi súhlasí.
Tieto obchodné podmienky sú v platnosti od: 1.1.2023